+4210383811420

Zameranie spoločnosti

Prečo sme komplexní? Lebo tieto služby máme rokmi zvládnuté.

Pozemné stavby

Priemyselné stavby

Inžinierské stavby

Dopravné stavby

Rekonštrukcie

Interierové úpravy

Ocelové konštrukcie

Projektová príprava

TRADÍCIA

CONSTRUCTION s.r.o. vzniklo zakladateľskou listinou v roku 1991. Svojim pôsobením je teda jednou z najstarších spoločností na trhu. CONSTRUCTION s.r.o. je  generálnym dodávateľom stavieb, ponúka realizáciu všetkých druhov stavieb v pozemnom, dopravnom a inžinierskom staviteľstve

SPOLAHLIVOSŤ

Ak si vyberiete COSTRUCTION s.r.o., získate viac ako len dodávateľa. Získate skúsený pracovný tím a našu záruku, že budeme s Vami aj po uplynutí doby garancie

ÚSTRETOVOSŤ

Každý zákazník je pre nás partnerom, s ktorým sa snažíme vytvoriť jeden tím, ktorý “ťahá za jeden povraz” a smeruje k odovzdaniu kvalitne zrealizovanej stavby, ukončenej v plánovanom termíne a v plánovanom náklade.

PROFESIONALITA

Tím odborníkov pripravený okamžite realizovať efektívne rozhodnutia smerujúce k naplneniu požiadaviek a predstáv zákazníka

NAŠE SLUŽBY

vybrané činnosti v stavebníctve

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

všetky stupne projektov

Pri tvorbe sa spoliehame na najnovšie aplikácie používajúce technológiu BIM projektovania v 3D priestore, ktoré nám umožňujú efektívne vytvárať projektovú dokumentáciu, v prípade zmien ju flexibilne upravovať a zároveň vytvárať podklady pre rôzne stavebné profesie. V tomto prostredí BIM takisto analyzujeme a optimalizujeme konštrukčnú stránku budovy a aj jej energetické parametre.
Na prvý pohľad to tak nemusí vyzerať, ale budovy sú zložité objekty a ich návrh si vyžaduje spojenie mnohých technických disciplín. My našim klientom radi veci uľahčujeme, a preto im ponúkame v rámci zjednodušenia celého procesu vypracovanie kompletnej dokumentácie zahŕňajúcej elektroinštaláciu, zdravotechniku, vykurovanie, požiarnu bezpečnosť stavieb, nosné konštrukcie, inteligentné systémy a iné.
Z našich skúseností vieme, že kvalitne spracovaná projektová dokumentácia je základom pre úspešnú realizáciu. Náš tím architektov a inžinierov je pripravený pomôcť a poradiť na ceste k Vášmu novému investičnému zámeru.

VYBAVENIE ÚZEMNÝCH A STAVEBNÝCH POVOLENÍ

Podmienky vydania stavebného povolenia sa môžu mierne líšiť na každom stavebnom úrade

Stavby, na ktoré bolo vydané územné rozhodnutie, sa povoľujú v samostatnom stavebnom konaní. 

O jednoduchých stavbách, ktoré sa spravidla povoľujú v spojenom územnom a stavebnom konaní, píšeme na stránke Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní.

Po vydanom a právoplatnom územnom rozhodnutí je možné požiadať o vydanie stavebného povolenia. Právoplatné stavebné povolenie oprávňuje stavebníka začať vykonávať stavebné práce na stavbe v súlade s podmienkami určenými v stavebnom povolení a podľa projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom v stavebnom konaní. 


STAVEBNÝ DOZOR / STAVBYVEDÚCI

Stavebný dozor a stavbyvedúci – kľúčové postavy stavby

Slová stavebný dozor a stavbyvedúci sú pojmy, ktorých význam definuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, zjednodušene – stavebný zákon. Podľa tohto zákona stavbu, ale aj jej zmenu môže uskutočňovať len firma alebo človek, ktorý má na to oprávnenie. Vedenie stavby vykonáva stavbyvedúci, ktorý organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a vedie stavebný denník. 

ZASTUPOVANIE INVESTORA

Stále za Vás sledujeme aktuálne dianie v tejto oblasti.

Podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (pre účely sledované v stavebnom zákone) sa za vybrané činnosti vo výstavbe, ktoré vyžadujú preukázanie odborných znalostí overených podľa osobitných predpisov, považujú :

a) projektová činnosť, ktorou sa rozumejú činnosti podľa § 45 ods. 2,

b) vedenie uskutočňovania stavieb, ktorým sa rozumejú činnosti podľa § 45 ods. 3,

c) vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa § 6 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.

Vybrané činnosti vo výstavbe môžu vykonávať iba fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na vykonávanie týchto činností (oprávnené osoby) podľa osobitných predpisov. 

AUDIT STATIKY STAVIEB

Statika sa zaoberá vyšetrovaním statických pomerov v stavebných konštrukciách

Medzi stavebné zásahy vyžadujúce posúdenie statikom patria jednoznačne zásahy do zvislých nosných konštrukcií – vytváranie nových alebo zväčšovanie pôvodných dverných alebo okenných otvorov, priťažovanie stropných konštrukcií novými podlahami s väčšou hmotnosťou alebo novými priečkami. Aj zmena účelu miestnosti z obytnej funkcie napríklad na sklad s vyšším podlahovým zaťažením by mala byť predmetom statického posúdenia. Zo statického hľadiska sú citlivé aj stavebné zásahy na lodžiách a balkónoch. Ťažké konštrukcie so zasklením alebo zastrešenia balkónov môžu byť zdrojom statických porúch. Všeobecne však možno povedať, že uvedené stavebné zásahy majú už taký charakter, že spravidla vyžadujú aj stavebné povolenie.

POSUDKY A PORADENSTVO

Súdnoznalecké posudky, Odhad cien nehnutelností, Energetický certifikát

  • Súdnoznalecké posudky / Odhad hodnoty stavebných prác /vyhodnocovanie ponúk do tendrov, do zmlúv o dielo, kontrola správnosti fakturácie / odhad hodnoty nehnuteľností /hodnota bytov, budov, rodinných domov a pozemkov /nekvalita prác, poruchy a ich odstraňovanie / stanovenie ceny za práce pri odstraňovaní nekvality
  • Energetický certifikát / predaji budovy / prenájme budovy / dokončení novej budovy alebo významnej obnove existujúcej budovy 


 Povinnosť, má podľa zákona vlastník budovy, vzťahuje sa aj na správcu budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce, na spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a na bytové družstvo.

PROJEKTY INTERIÉROV, DIZAJN

Veríme, že každý priestor má byť jedinečný. Preto vždy dbáme na originalitu, štýl a najmä funkčnosť.

Stojíme pri Vás pri tvorbe koncepčného 3D návrhu, výberu zariadenia a povrchových materiálov, návrhu samotnej dispozície, projektu interiéru, návrhu interiérov v 3D vo fotorealistickom prevedení až po konštrukčné výkresy pre realizátorov, projektovú dokumentáciu a koordináciu na stavbe pri konečnej realizácii a finalizácii každého projektu.
Sme IMART. Interiérový nadčasový dizajn s profesionálnym prístupom pre Vás.

MERANIE ZHUTNENIA

Terénne skúšky zemných a betónových konštrukcií

  • Statické zaťažovacie skúšky doskou priemeru 300, 357, 600 mm
  • Dynamické zaťažovacie skúšky doskou priemeru 300 a nadštandardnú metódu doskou 357 mm so zvýšeným hĺbkovým dosahom vhodnú pre kontrolu únosnosti základovej pôdy v zhoršených priestorových podmienkach
  • Meranie miery zhutnenia priamymi deštruktívnymi metódami (membránový objemomer, odberné valce)
  • Meranie miery zhutnenia nepriamou metódou radiačným hutnomerom
  • Dynamická metóda kontroly miery zhutnenia a únosnosti prenosným kompaktomerom určená na kontinuálne meranie rozsiahlejších objemov a plôch konštrukcií (kontrolovaný pás, úsek alebo plocha), naviazaná na výsledky bodových skúšok a rozširujúca spoľahlivosť a účinnosť kontroly kvality konštrukcií o nový rozmer
  • Ľahká dynamická a statická penetrácia ako doplnkové a cenovo prístupné metódy k vyššie uvedeným skúškam a meraniam

Percentualný pomer doteraz realizovaných projektov

% Complete

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

71% Complete

VYBAVENIE ÚZEMNÝCH A STAVEBNÝCH POVOLENÍ

37% Complete

STAVEBNÝ DOZOR / STAVBYVEDÚCI

67% Complete

ZASTUPOVANIE INVESTORA

34% Complete

AUDIT STATIKY STAVIEB

13% Complete

POSUDKY A PORADENSTVO

22% Complete

PROJEKTY INTERIÉROV, DIZAJN

57% Complete

MERANIE ZHUTNENIA NÁSYPOV

10% Complete

OUR PORTFOLIO

Abdo ad brevitas lenis luctus mauris quadrum. Os saepius typicus ullamcorper vulpes

OUR TEAM

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium

Os persto proprius. Autem pala vicis. Aptent capto ideo obruo plaga refoveo.

Ing. Ján Petráš

Key Account Manager

Os persto proprius. Autem pala vicis. Aptent capto ideo obruo plaga refoveo.

Ing. Miloš Krommel

Key Account Manager

Os persto proprius. Autem pala vicis. Aptent capto ideo obruo plaga refoveo.

Ing. Jana Masná

Key Account Manager

Os persto proprius. Autem pala vicis. Aptent capto ideo obruo plaga refoveo.

Ing. Teodor Pál

Account Manager

Os persto proprius. Autem pala vicis. Aptent capto ideo obruo plaga refoveo.

Ing. David Marko

Account Manager

Os persto proprius. Autem pala vicis. Aptent capto ideo obruo plaga refoveo.

Ing. Alexander Kubiš

Account Manager

Os persto proprius. Autem pala vicis. Aptent capto ideo obruo plaga refoveo.

Ing. Ján Gučík

Account Manager

Os persto proprius. Autem pala vicis. Aptent capto ideo obruo plaga refoveo.

Ing. Martin Kováčik

Account Manager

AWESOME NUMBER FACTS

Os persto proprius. Autem pala vicis. Aptent capto ideo obruo plaga refoveo tamen.

27

Počet rokov na trhu

622

Zrealizovaných projektov

27

Certifikované postupy a licencie

167

Spokojných klientov

OUR BLOG

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium

Plynulý prechod na novú normu ISO 45001:2018

Čo je účelom normy  ISO 45001 a pre aké spoločnosti je určená?

Nová medzinárodná norma je určená pre všetky organizácie ...

Konferenciu a obchodnú cestu nemeckých firiem na Slovensko

V dňoch 18. októbra 2018 organizuje Construction s.r.o. už tradičnú konferenciu a obchodnú cestu nemeckých firiem na Slo...

VÝHODY BIM PROJEKTOVANIA

BIM (Building Information Modeling) je informačný model budovy, v ktorom vytvárame a spravujeme dáta o budove počas celé

NAŠI KLIENTI

Ideo occuro roto scisco. Acsi in letalis metuo nutus obruo proprius quis si venio