+4210383811420

KOLAUDÁCIA

avatar.jpg
Ing. Marek Tkáč
Oct 02, 2009
Dokončenú stavbu, pri ktorej sa vyžadovalo stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Stavba sa môže užívať len na povolené účely, v súlade s podmienkami určenými v kolaudačnom rozhodnutí.
 
 
Naša činnosť pre získanie kolaudačného rozhodnutia obsahuje:
 
zabezpečenie zmien potrebných povolení
zabezpečenie súhlasu na uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky (kotol, krb)
povolenie zriadenia zjazdu z miestnej komunikácie na pozemok
spracovanie výkresov zmien počas výstavby, príp. projektu skutočného vyhotovenia stavby
porealizačné geodetické zameranie a vypracovanie geometrického plánu ku kolaudácii
vypracovanie a podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia
po dohode spolupráca s dodávateľom stavby pri zabezpečení revíznych správ, osvedčení a úradných skúšok, potrebných ku kolaudácii
účasť na ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní, konaných spravidla na mieste stavby
zastupovanie stavebníka v kolaudačnom konaní
komunikácia so zainteresovanými stranami a ich koordinácia (architekt, projektant, stavebník, dodávateľ stavby, stavebný dozor).
 
 
Zmena stavby pred dokončením
 
Stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby pred jej dokončením. Za zmenu stavby pred dokončením, vyžadujúcu povolenie stavebného úradu sa pokladá akákoľvek podstatná zmena pri realizácii stavby oproti projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Ak ide o zmenu, ktorá sa podstatne neodlišuje od dokumentácie, konanie o zmene stavby môže byť spojené s kolaudačným konaním.
 
Zmena v užívaní stavby
 
Stavba, pri ktorej sa zmenil účel a spôsob jej užívania stanovený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení, vyžaduje rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Photo Gallery

avatar.jpg

About Writter

Construction s.r.o.

Similar Post