+4210383811420

GPS monitoring služobných vozidiel

Názov spracovateľskej činnosti: 

GPS monitoring služobných vozidiel 

GPS lokalizátory sú zariadenia, ktoré dokážu sledovať pohyb vozidla a zistiť jeho aktuálnu pozíciu.

Ich hlavným účelom je:

ochrana majetku zamestnávateľa pred zneužitím alebo odcudzením služobného vozidla

kontrola využívania pracovného času zamestnanca – pracovno-právne povinnosti. 

GPS lokalizátory môžu byť vo všeobecnosti používané:

buď online na zistenie aktuálnej polohy služobného auta bez uchovávania záznamov, alebo 

s uchovávaním záznamov, ktoré potom zamestnávateľ ďalej spracúva. 

Zamestnávateľ pri monitorovaní služobného vozidla spracúva osobné údaje zamestnanca, ktorý služobné vozidlo používa, a to konkrétne:

údaje z knihy jázd (evidenčný doklad zamestnávateľa) – napr. meno a priezvisko vodiča, označenie vozidla, dátum, trasa, rýchlosť jazdy a účel cesty a i.,

jeho lokalizačné údaje získané GPS lokalizátorom (všeobecný osobný údaj).


Účel spracúvania v CONSTRUCTION, s.r.o.

Účelom spracúvania osobných údajov je ochrana majetku zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím. 

Právny základ spracúvania 

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem zamestnávateľa. 

Dotknuté osoby pri spracúvaní 

Dotknuté osoby pri spracúvaní osobných údajov sú zamestnanci vodiči. 

Rozsah osobných údajov 

Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané v tomto rozsahu: meno, priezvisko šoféra, poloha vozidla, označenie vozidla, dátum, trasa a účel cesty 

Príjemcovia 

Okrem prevádzkovateľa sa osobné údaje z informačného systému môžu poskytnúť príjemcom: orgány činné v trestnom konaní a súd. 

Obdobie spracúvania  - Osobné údaje sa spracúvajú odo dňa získania osobných údajov po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Pravidlá:

Monitorovanie služobného vozidla prostredníctvom GPS lokalizátora zamestnávateľ obmedzí len na nevyhnutný rozsah zaznamenávaných osobných údajov zamestnanca, a to v rámci účelu, pre ktorý boli zhromaždené. Uchováva ich len po nevyhnutnú dobu po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania. 

Zamestnanci sú informovaní o:

•    svojej totožnosti a kontaktných údajoch,

•    druhu osobných údajov, ktoré budú spracovávané,

•    účele spracúvania a právnom základe spracúvania,

•    dobe spracúvania osobných údajov,

•    právach zamestnanca a i. 


Použitie služobného auta na súkromné účely zamestnanca  - pravidlá:

Väčšina GPS aplikácii umožňuje nastavenie na služobnú a súkromnú jazdu. 

1. Ak zamestnávateľ povolil použitie služobného auta na súkromné účely  - nesmie služobné auto zamestnanca monitorovať, pretože by mohlo ísť o neprimeraný zásah do súkromia zamestnanca bez legálneho záujmu zamestnávateľa. Takéto monitorovanie je zakázané. Nie je možné využiť ani formu súhlasu zamestnanca, t. j., že s používaním GPS lokalizátora v služobnom aute pri súkromných jazdách súhlasí. 

Zamestnávateľ nesmie od zamestnanca pri súkromných jazdách požadovať používanie GPS lokalizátora. Zamestnanec musí mať preto možnosť vypnúť sledovanie polohy vždy, keď ho k tomu oprávňujú zvláštne okolnosti (napr. návšteva lekára). Preto sa monitorovanie prostredníctvom GPS lokalizátora v služobnom aute pred každou súkromnou jazdou musí vypnúť alebo obmedziť (v niektorých GPS lokalizátoroch je dostupná funkcia skrývanie súkromných jázd). Súkromné jazdy tak nebudú zobrazované v grafickej forme na mape, ani v textovej forme v elektronickej knihe jázd. Služobné vozidlo počas súkromnej jazdy nebude možné lokalizovať v reálnom čase, ani identifikovať cieľ či trasu vykonanej súkromnej jazdy. 


2. V CONSTRUCTION, s.r.o. používa zamestnávateľ GPS lokalizátor od spoločnosti GX SOLUTIONS. SW je umiestnený na ich serveri ale oni údaje nevidia ani nerobia podporu; Prevádzkovateľ sa prihlasuje pod heslom.

Zamestnávateľ v tomto predpise ustanovuje zamestnancom zákaz používania služobných vozidiel na súkromné účely a z toho dôvodu môže tieto vozidlá cez GPS lokalizátor monitorovať v súlade s právnym poriadkom aj vtedy, keď zamestnanec služobné vozidlo použije na svoje súkromné účely (použije ho neoprávnene). 

Stručný prehľad situácií monitorovania vozidla v súvislosti s GDPR  


PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Odvolať súhlas – toto právo sa vzťahuje len na tie  Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu. Máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na e-mail:

office@construction.sk alebo písomne na adresu sídla spoločnosti: Nadlice č.64, 956 32 Nadlice, oznámením o odvolaní súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov (napr. voči profilovaniu), ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Na vybavenie žiadosti týkajúcich sa Vašich práv podľa §21-28 zákona o ochrane osobných údajov nám plynie lehota 1 mesiac od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch je možné lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, o čom Vás budeme informovať. Ak Vašu žiadosť nebudeme schopný vybaviť, budeme Vás informovať o dôvodoch nekonania a možnosti podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona na úrad. 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; 


mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,

https://dataprotection.gov.sk

 

V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).