+4210383811420

Informácie o právach dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov pre zamestnanca/uchádzača o zamestnanie

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa. Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 

Zásady ochrany osobných údajov v našej spoločnosti:

 Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s našou bezpečnostnou politikou a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. 

Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne:

•    poučené oprávnené osoby, ktoré sú viazané mlčanlivosťou, za účelom spracovania mzdovej a personálnej agendy našich zamestnancov a vypracovanie účtovných dokladov v informačnom systéme PERSONALISTIKA A MZDY a ÚČTOVNÉ DOKLADY. Oprávnené osoby spracúvajú Vaše osobné údaje na základe pokynov a v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

•    tretie strany, s ktorými máme uzatvorené zmluvy o mlčanlivosti, ako je: 

o    DSTeam, s.r.o., Pribinova 2, Topoľčany 955 01,IČO: 46 659 021, ktorá poskytuje služby ABT, TPO 

o    VST team, s.r.o., Topoľčany, Chmeľová 283/39, Topoľčany 955 01 IČO: 47 483 113 - poskytuje služby PZS 

o    certifikačná spoločnosť 3 ec, ktorá vykonáva audity systému integrovaného manažérstva v našej spoločnosti

Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ  je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. 

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané? 

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené v Informácií o účeloch spracúvania. 

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie? 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. 

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie? 

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané? 

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom prevádzkovateľa. 

Pre podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania máme vypracované Záznamy o spracovateľských činnostiach. 

Informácia o účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, lehotách uchovávania a príjemcoch 


Informácia o účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, lehotách uchovávania a príjemcoch 

P. č.

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Lehota na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

1.

výber zamestnancov

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

10 rokov

Prevádzkovateľ

2.

plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom a obdobným vzťahom

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zmluvný vzťah

70 rokov (vo verejnom záujme)

zamestnanci, iné oprávnené orgány štátu, ak poskytovanie údajov prebieha na základe pravidelnej zákonnej povinnosti

3.

kolektívne pracovnoprávne vzťahy

zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
§ 229 až § 250a zákona č.311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Kolektívna zmluva

10 rokov

zástupcovia zamestnancov, zamestnanci, rodinní príslušníci zamestnancov

4.

plnenie daňových povinností

zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

10 rokov

daňový úrad

5.

správa registratúry

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

10 rokov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, iný oprávnený subjekt,

6.

spracovanie účtovných dokladov

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov , zákon č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

 10 rokov

daňový úrad

7.

plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni, vrátane ročného zúčtovania

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

10 rokov

Zdravotná poisťovňa

8.

plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

ABT, školiaci subjekt, zamestnávateľ, zástupcovia zamestnancov, certifikačný orgán, PZS, ŠOD

9.

plnenie povinností zamestnávateľa na úseku ochrany proti požiarom

Zákon č. 314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov


TPO, školiaci subjekt, zamestnávateľ, certifikačný orgán, ŠOD

10.

vedenie agendy v súvislosti so vzdelávaním zamestnancov

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Pracovná zmluva


účastníci vzdelávacej akcie, prevádzkovateľ

Ostatné spracovateľské činnosti v našej spoločnosti sú uvedené v záznamoch o spracovateľských činnostiach, s ktorými sú zamestnanci povinní sa oboznámiť, ako aj s dokumentáciou ochrany osobných údajov.

Aké máte práva? 

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese office@construction.sk  písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

https://dataprotection.gov.sk

V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).